Từ tháng 03 đến tháng 07/2015, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển cho tổ chức International tại Việt Nam (AEAV). Với thời gian thực hiện 05 tháng, gói tư vấn được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng Kế hoạch Chiến lược Quốc gia cho AEAV. Đây là kim chỉ nam cho các hoạt động của AEAV tại vùng núi phía bắc Việt Nam bắt đầu từ năm 2015, tập trung vào hai mảng hoạt động chính: Tiếp cận và chất lượng giáo dục; Giáo dục Sinh kế và hướng đến các nhóm đối tượng như trẻ em gái dân tộc thiểu số, trẻ bỏ học và phụ nữ nghèo.