Viện Nghiên cứu phát triển (IRD) thực hiện các sáng kiến mới như thiết lập mối liên kết giữa Quản lý chất hữu cơ và ECOFILTER thông qua việc nhân rộng một thí nghiệm duy nhất tại các địa điểm khác nhau. Trong khuôn khổ dự án này, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện các hoạt động sau đây:

1) Phân bổ cán bộ địa phương – người có mối quan hệ tốt và có tầm ảnh hưởng đến nông dân địa phương và có khả năng đi cùng với thực tập sinh và sử dụng công cụ thu thập dữ liệu.

2) Hỗ trợ các hộ nông dân trong việc tổ chức và áp dụng hệ thống lọc sinh học trong điều kiện thực tế

3) Thu thập mẫu nước và đo lường chất lượng nước

Thời gian: Tháng 4/2019 đến 12/2019