Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT) nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Tiểu dự án “Làng Nông nghiệp Du lịch Thải Giàng Phố – Thung lũng hoa Bắc Hà” nằm trong dự án này với mục tiêu:

  1. Mở rộng đâu tư và nâng cao năng lực kinh doanh nhằm hấp dẫn khách du lịch đến thăm điểm đến thung lũng hoa Bắc Hà của công ty Việt Tú
  2. Liên kết kinh doanh du lịch nông nghiệp có trách nhiệm cùng cộng đồng của Việt Tú được nâng cao, góp phần giúp công ty tăng doanh thu và lợi nhuận.

Trong dự án này, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) cung cấp các hỗ trợ kĩ thuật cho Việt Tú và phối hợp chặt chẽ với công ty để tổ chức các hoạt động của dự án.

Thời gian: Tháng 6/2019 đến 6/2020