Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập theo Quyết định số 25 / QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Thông qua tư vấn và hợp tác trong việc thực hiện các dự án phát triển bền vững trong các lĩnh vực khác nhau, hoạt động của CISDOMA đang nhắm tới:

  • Nâng cao năng lực, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm thiệt thòi, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, người nông dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác;
  • Tăng cường năng lực của các tổ chức địa phương trong việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi của Việt Nam; và
  • Cung cấp các thông tin và phản hồi từ cơ sở để đóng góp cho quá trình hoạch định và triển khai các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Từ khi thành lập, CISDOMA đã thực hiện nhiều dự án can thiệp ở cấp cơ sở, và các nghiên cứu, khảo sát về các chủ đề liên quan đến Nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu và sinh kế thích ứng, chuỗi giá trị và xây dựng năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số. CISDOMA là thành viên sáng lập của Mạng lưới Xã hội Dân sự vì An ninh lương thực và Giảm nghèo (CIFPEN), là thành viên tích cực của một số mạng ở cả cấp khu vực và Quốc gia trong đó có Nhóm Đối tác Phát triển (CDG), Mạng lưới Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APRN) … Viện cũng đã tích cực tham gia vào các diễn đàn chính sách khác nhau liên quan đến vấn đề Phát triển nông thôn.

Đầu năm 2015, CISDOMA đã tiến hành một quá trình chuyển đổi tổ chức; cơ cấu tổ chức đã được tăng cường với một Hội đồng tư vấn khoa học mới, Giám đốc mới và một đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực Biến đổi khí hậu, Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Nông nghiệp bền vững, Sinh kế nông thôn, Chuỗi giá trị, và Giáo dục và Phát triển Cộng đồng.

Hiện nay, CISDOMA đang cung cấp các dịch vụ tư vấn về xây dựng năng lực và tiến hành các nghiên cứu, đánh giá về các chủ đề sau:

  • Biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu;
  • Giảm thiểu rủi ro thảm họa và ứng phó khẩn cấp;
  • Nông nghiệp phát thải thấp, lâm nghiệp, sinh kế bền vững và tiếp cận thị trường cho nông dân nhỏ;
  • Tiếp cận dựa trên Quyền và các phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển;
  • Phát triển đề xuất dự án, Quản lý chu trình dự án, và Đánh giá các dự án, chương trình phát triển; và
  • Phương pháp tập huấn lấy người học làm trung tâm.