Cải thiện các Hệ số phát thải (EF) trong Kiểm kê khí nhà kính tiểu khu vực chăn nuôi (Trâu, Bò) Việt Nam

Nguyễn Mộng Cường Trung tâm nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Phát triển Bền vững Chăn nuôi gia súc là một trong các nguồn phát thải khí nhà kính chủ yếu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Khí nhà kính (KNK) bao gồm khí CH4 và N2O được phát thải thông qua quá trình [...]