Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA)
Địa chỉ: Nhà 24, K80C, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: + (84) 43.7843678 / + (84) 43. 7843681
Email: cisdoma@gmail.com
Website: http://www.cisdoma.org.vn/