Đánh giá dự án “Tăng cường năng lực các TCXH về quản trị quyền trẻ em “ giai đoạn 2

Dự án “Tăng cường năng lực các TXCH về quản trị quyền trẻ em” (giai đoạn 2) được thực hiện bởi Tổ chức cứu trợ trẻ em và các đối tác thông qua tài trợ từ Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Điển (SIDA) từ năm 2017- 2021.

Mục tiêu chính của dự án nhằm đảm bảo các tổ chức xã hội ở Việt Nam có đủ năng lực và các điều kiện cần thiết để đối thoại một cách có hệ thống với các cơ quan nhà nước nhằm thu hẹp khoảng cách được nêu trong kết luận quan sát của Ủy ban Liên Hợp quốc về việc thực thi Công ước quốc tế về Quyền trẻ em.

Trong khuôn khổ dự án này, CISDOMA thực hiện đánh giá nhằm xem xét các kết quả đạt được của dự án, cách thức mà dự án đã làm để đạt được những kết quả dự định, và những tác động không dự tính trước. Hoạt động này cũng nhằm mục đích đưa ra các thực hành và bài học kinh nghiệm tốt, góp phần thực hiện tốt hơn các chương trình tương tự. Thông tin thu thập được từ hoạt động đánh giá sẽ được sử dụng để có được cái nhìn sâu hơn về các tác động của dự án và mực độ đạt được của các mục tiêu dự định.

Thời gian: tháng 8 – tháng 12 năm 2021.