Dự án “Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới” Liên minh Châu Âu (EU) (website: http://europa.eu và mạng xã hội https://www.facebook.com/EUandVietnam/) tài trợ thông qua tổ chức Oxfam Việt Nam, do Viện tư vấn phát triển nông thôn và miền núi (CISDOMA) thực hiện tại địa bàn ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu dự án: Thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam thông qua việc tăng cường sự tham gia của thanh niên trong việc thay đổi các định kiến giới.

Dự án nhằm thay đổi quan điểm và hành động của công chúng tại ba thành phố lớn nhất Việt Nam hướng tới bình đẳng giữa nam và nữ trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Để các thái độ và hành vi mới về giới gắn với thực hành, mọi người cần được thông tin và truyền cảm hứng, áp dụng các hành vi mới nhiều lần và được ghi nhận cho những đóng góp của họ cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Do đó, Dự án triển khai một tập hợp các biện pháp can thiệp toàn diện kết hợp (i) truyền thông thay đổi hành vi truyền cảm hứng cho sự thay đổi, (ii) kêu gọi hành động trong cộng đồng đối tượng dự án và (iii) công nhận và trao giải cho những người chiến thắng. Dự án khởi xướng những thay đổi trong giới trẻ, các nhà báo và các doanh nghiệp làm quảng cáo, những người sau đó sẽ thúc đẩy những thay đổi hơn nữa cho công chúng. Các cơ chế giải thưởng sẽ 1 khuyến khích các nhóm đối tượng thực hiện các hành động để thay đổi định kiến giới trong và ngoài phạm vi thời gian của Dự án.

Tổng ngân sách Dự án: 799,977 Euro

Thời gian thực hiện dự án: 01/04/2020 – 31/03/2023