Trong tháng 01 và 02/2016, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn cho dự án Xây dựng năng lực ứng phó với thảm họa thiên tai tại miền trung Việt Nam do tổ chức PLAN tiến hành dưới sự tài trợ của USAID. Các hoạt động CISDOMA đã tiến hành bao gồm: Đánh giá các tài liệu liên quan đến khảo sát xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đầu vào; chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho việc tiến hành khảo sát, bao gồm kế hoạch hoạt động, phương pháp/công cụ tiến hành và hệ thống dữ liệu đầu vào; thu thập dữ liệu hiện trường nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án sử dụng SPSS hay các phần mềm phân tích dữ liệu khác.