Từ tháng 04 đến tháng 06/2016, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn về sinh kế ứng phó/thích ứng với biến đổi khí hậu cho tổ chức Care International tại Việt Nam. Với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, CISDOMA đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đối tác khác trong việc thử nghiệm, trình diễn và thúc đẩy các mô hình sinh kế ứng phó/thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, thủy hải sản) và phi nông nghiệp thông qua các hoạt động sau: (1) Xây dựng tài liệu hướng dẫn; (2) Tập huấn cho cán bộ khuyến nông địa phương về sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu.