Từ tháng 01/2012 đến tháng 11/2014, CISDOMA tiến hành dự án “Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi xã hội tại địa phương” do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Với tổng trị giá 28.919 US$, dự án được thực hiện nhằm tăng cường nhận thức và năng lực của cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch và chi tiêu ngân sách xây dựng công trình phúc lợi xã hội tại địa phương. Đồng thời, dự án hướng đến mục tiêu đẩy mạnh tính công khai, minh bạch, góp phần giảm tham nhũng. CISDOMA đã tiến hành các hoạt động sau:

  • Tăng cường nhận thức và năng lực của cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch và chi tiêu ngân sách xây dựng công trình phúc lợi xã hội tại địa phương thông qua hội thảo, tập huấn ToT và tài liệu giáo dục;
  • Thí điểm mô hình cải tạo nhà văn hóa thôn hoặc các công trình xã hội khác (tùy theo đề xuất của các xã dự án) sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia, qua đó đẩy mạnh tính công khai, minh bạch, góp phần giảm tham nhũng.