Đối tượng hưởng lợi: Cộng đồng dân tộc thiểu số 2 tỉnh Lào Cai và Kon Tum
Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022
Địa bàn dự án: Lào Cai (Bảo Yên, Văn Bàn), Kon Tum (Kon Rẫy, Kon PLông).
Nhà tài trợ: Cộng đồng chung Châu Âu (EU)
Dự án được triển khai bởi các Tổ chức CISDOMA, OXFAM, CEGORN, CRD

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Góp phần tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại cho địa phương.  

KẾT QUẢ MONG MUỐN

 • 02 kế hoạch giao đất, giao rừng cho cộng đồng DTTS ở 2 tỉnh Lào Cai và Kon Tum được phê duyệt;
 • 01 Tài liệu hướng dẫn quy trình Giao đất, giao rừng dựa trên bình đẳng giới, có sự tham gia và đồng thuận của cộng đồng.
 • 000 người DTTS (50% là phụ nữ) ở 2 tỉnh được tiếp cận, nâng cao kiến thức về quản lý, sử dụng đất và rừng
 • 04 nhóm quản lý rừng cộng đồng ở 4 huyện được thành lập và hoạt động hiệu quả
 • 500 ha rừng và đất rừng được giao cộng đồng
 • Ít nhất 04 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giao cho 4 cộng đồng tại 4 huyện (Bảo Yên, Văn Bàn- tỉnh Lào Cai; Kon Rẫy, Kon Plông- tỉnh Kon Tum).
 • 02 khuyến nghị chính sách cấp tỉnh về giao đất giao rừng từ nguồn đất của các công ty nông, lâm nghiệp.
 • 50 cán bộ các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương tham gia các hoạt động của dự án

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN

 • Thành lập các nhóm quản lý rừng cộng đồng (QLRCĐ) tại địa bàn dự án
 • Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các nhóm quản lý rừng cộng đồng.
 • Tập huấn về phương pháp xây dựng sự đồng thuận cho cộng đồng và các bên liên quan.
 • Hỗ trợ các cộng đồng DTTS trong việc xác định ranh giới đất đai sẽ được giao lại cho cộng đồng.
 • Thúc đẩy và hỗ trợ các các bên liên quan để đảm bảo sự tham gia trong quá trình thực hiện các dự án.
 • Tổ chức đối thoại giữa nhóm QLRCĐ, chính quyền địa phương về quy trình và các bước bàn giao đất.
 • Thực hiện các hoạt động giao đất, giao rừng cho cộng đồng tại thực địa.
 • Thúc đẩy cộng đồng thảo luận và thống nhất về quyền lợi và nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng đất rừng được giao.
 • Xây dựng kế hoạch quản lý đất và rừng bền vững cho các cộng đồng được giao.
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng (cộng đồng) được giao rừng và đất rừng từ công ty nông, lâm nghiệp.
 • Xây dựng quy trình Giao đất, giao rừng dựa trên bình đẳng giới, có sự tham gia và đồng thuận của cộng đồng
 • Kiến nghị chính sách về Giao đất, giao rừng có nguồn gốc từ các Công ty Lâm nghiệp tới chính quyền cấp tỉnh, huyện.
 • Chia sẻ quy trình Giao đất, giao rừng dựa trên bình đẳng giới, có sự tham gia và đồng thuận của cộng đồng” với các nhà hoạch định chính sách.
 • Hỗ trợ Hội đồng dân tộc của Quốc hội xây dựng Nghị quyết 112 và hướng dẫn thực hiện