Từ năm 2020 đến năm 2022, Viện CISDOMA và UBND huyện Quế Phong đã phối hợp triển khai thành công Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số”. Dự án do tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ triển khai trên địa bàn 13 xã thị trấn của huyện. Trên cơ sở thành công của dự án này, Viện CISDOMA cùng với UBND huyện Quế Phong xây dựng dự án với tên gọi “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An”. Dự án với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở 3 xã Nậm Nhoóng, Cắm Muộn và Tiền Phong thuộc địa bàn huyện Quế Phong tham gia một cách chủ động vào quản lí, sử dụng đất tạo hiệu quả sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Dự án đã được tổ chức INKOTA cam kết tài trợ triển khai từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 12 năm 2026.

Dự án đã được Bộ Nội vụ ra quyết định tiếp nhận dự án số 681 ngày 28 tháng 8 năm 2023.

Tổng vốn của dự án là 350.852 EU