Dự án được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt triển khai theo quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022. Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) phối hợp cùng UBND huyện Tam Đường triển khai Dự án từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn 06 xã gồm Bình Lư, Khun Há, Bản Bo, Hồ Thầu, Giang Ma, Bản Giang.

Dự án hướng đến hai mục tiêu: i) Cải thiện lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình DTTS thông qua việc áp dụng các giải pháp nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng, và tiết kiệm tự quản thôn bản (VSLA); ii) Các giải pháp do dự án hỗ trợ triển khai được chính quyền địa phương ghi nhận và lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để nhân rộng.

Tổng ngân sách dự án: 535.778 EUR