Với sự hỗ trợ của Quỹ Sáng kiến Tư pháp, CISDOMA tiến hành dự án Tiếp tục tăng cường năng lực cho Hội phụ nữ huyện Quang Bình, Hà Giang trong truyền thông phổ biến pháp luật cho phụ nữ các dân tộc thiểu số. Dự án kéo dài 13 tháng từ tháng 10/2012 – tháng 10/2013 với tổng kinh phí 22.697 US$ nhằm tiếp tục tăng cường năng lực hỗ trợ pháp luật cho phụ nữ và dân tộc thiểu số cho Hội Phụ nữ huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Để đạt được mục tiêu này, CISDOMA đã tiến hành các hoạt động sau:

  • Thổ chức các buổi gặp mặt cho các câu lạc bộ hỗ trợ pháp luật trong huyện cũng như tăng cường kiến thức, hiểu biết về Luật Bình đẳng Giới, Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình và Quyền Khai sinh của Trẻ em;
  • Tổ chức các khóa tập huấn kĩ năng lãnh đạo và gây quỹ cho Giám đốc các câu lạc bộ hỗ trợ pháp luật trong huyện;
  • Giúp đỡ phụ nữ dân tộc thiểu số trong huyện tiếp cận với thông tin pháp luật, tăng sự tự tin và hiểu biết về các vấn đề như quyền khai sinh của trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và hôn nhân;
  • Đảm bảo mọi trẻ sinh năm 2012 trong huyện đều được khai sinh đúng thời hạn.