Từ tháng 01/2009 đến tháng 01/2011, CISDOMA thực hiện dự án Thí điểm và trình diễn mô hình Quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao ở những khu rừng nằm ngoài rừng đặc dụng theo hướng sử dụng đa mục đích do UNDP tài trợ tại tỉnh Hòa Bình.

Với tổng giá trị 17.961 US$, dự án hướng đến mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học của những khu rừng nằm ngoài rừng đặc dụng thông qua việc thí điểm và trình diễn mô hình quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao theo hướng tiếp cận đa mục đích. Trưởng nhóm thực hiện dự án là Tiến sĩ Vũ Văn Mễ, chuyên gia Lâm nghiệp.