Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường quyền đất đai cho phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam thông qua việc nâng cao kiến thức pháp lý và hỗ trợ pháp lý” do tổ chức Bộ hợp tác và phát triển kinh tế Liên Bang Đức và INKOTA tài trợ.

Mục tiêu của dự án: Cải thiện việc tiếp cận đất đai cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu và Hòa Bình. Dự án sẽ được thực hiện tại huyện Tam Đường, Tân Uyên (Lai Châu) và huyện Mai Châu (Hòa Bình).

Tổng kinh phí dự án: 150.455 Euros

Thời gian thực hiện: Tháng 10/2019 đến 9/2022