Kéo dài 12 tháng, dự án Tăng cường năng lực cho Hội Phụ nữ huyện Quang Bình trong việc hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ dân tộc thiểu số do Quỹ Sáng Kiến Tư pháp tài trợ và thực hiện bởi CISDOMA hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực của Hội Phụ nữ huyện (và cán bộ tư pháp xã) trong truyền thông pháp lý nhằm đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, dự án cũng được thực hiện nhằm tăng cường vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua các câu lạc bộ hỗ trợ pháp lý cấp thôn và tuyên truyền kiến thực pháp luật thông qua cuốn sách tranh “30 Câu hỏi về Luật Bình đẳng Giới và Luật Chống bạo lực Gia đình”. Dự án được tiến hành từ tháng 01/2011 đến tháng 01/2012 tại huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) với tổng kinh phí 10.328 US$.