Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/12/2017, CISDOMA phối hợp với tổ chức Oxfam và các tổ chức thuộc mạng lưới LANDA và FORLAND thực hiện dự án “Công dân tham gia giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam” do Chương trình quản trị đất đai khu vực Mê Kông (MRLG) tài trợ. Mục tiêu chung của dự án là góp phần đảm bảo quản lý, sử dụng đất hiệu quả và giảm thiểu những tranh chấp, xung đột về đất đai tại Việt Nam. Tổng kinh phí là 401.961,11 USD.

CISDOMA tham gia thực hiện dự án với vai trò là đơn vị phụ trách các vấn đề về kỹ thuật bao gồm xây dựng khung hướng dẫn người dân giám sát quản trị đất đai và hỗ trợ các thành viên tham gia ba hợp phần thử nghiệm của dự án tại ba địa phương: tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Cần Thơ.