Dự án “Ảnh hưởng của việc thực thi quyền đất đai” được tài trợ bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam và thực hiện bởi 2 thành viên của Liên minh Nông nghệp là Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR). Dự án này tập trung vào:

  1. Đề xuất sửa đổi chính sách về tích tụ và tập trung đấ đai để bảo vệ người nông dân nhỏ và quản lý đất đai bền vững tới các nhà hoạch định chính sách;
  2. Tiếng nói của nông dân và các bên liên quan chủ chốt tới việc thực thi quyền đất đai (hoạch định và giám sát chính sách) được nâng cao thông qua sự tham gia tích cực và minh bạch hơn của các bên liên quan chủ chốt bao gồm cả phương tiện truyền thông trong dài hạn;
  3. Xây dựng liên minh vững mạnh hơn thông qua việc nâng cao hiểu biết và kĩ năng vận động chính sách về tích tụ và tập trung đất đai cho các thành viên Liên minh nông nghiệp.

Ngân sách cho hoạt động: 143,544 USD

Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020