Viết tin: NGUYỄN THỊ THANH NHÃ

Chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam (VID 2009) với chủ đề “Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phối hợp Ngân hàng Thế giới tổ chức thu hút hàng trăm đề án của các tổ chức trong và ngoài nhà nước tham gia. Sau thành công đó, chuỗi Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam (VACI) ra đời với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh và một số nhà tài trợ khác với mục tiêu huy động sự tham gia tích cực của người dân nhằm hiện thực hóa các giải pháp phòng, chống tham nhũng từ cấp cơ sở.

Để tăng cường hơn nữa sự tham gia của cộng đồng vào công tác phòng chống tham nhũng và đảm bảo tính bền vững của những kết quả đã đạt được, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam” do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tài trợ, Thanh tra Chính phủ thực hiện Chương trình Nhân rộng Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng Việt Nam tập trung vào 4 nhóm chủ đề sau đây: Giám sát cộng đồng; Giáo dục về Phòng chống tham nhũng cho thanh niên; Truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng trong cộng đồng; và Nâng cao chất lương cung cấp dịch vụ công.

Năm 2009, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi tham gia Cuộc thi Ngày sáng tạo Việt Nam với sáng kiến “Thí điểm mô hình cộng đồng tham giá quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương, Tràng Xá, Võ Nhai, Thái Nguyên”. Đề án của Viện được thực hiện thành công và tiếp tục được tài trợ nhân rộng năm 2011, 2013 tại huyện Quang Bình, Hà Giang. Năm 2015,sáng kiến của Viện tiếp tục được Chương trình Nhân rộng Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng Việt Nam lựa chọn là một trong các mô hình để các cơ quan tổ chức khác áp dụng, nhân rộng.