Kinh tế hộ gia đình là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 05/4/1988 về “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp “, với mục đích giải phóng sức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn, chuyển giao đất đai và các tư liệu sản xuất khác cho hộ nông dân quản lý và sử dụng lâu dài, thì các hộ nông dân đã trở thành những đơn vị tự chủ trong sản xuất nông nghiệp, tức là thừa nhận hộ gia đình là đơn vị kinh tế cơ sở (gọi là kinh tế hộ gia đình). Từ đó, các hộ gia đình được tự chủ trong sản xuất kinh doanh, được toàn quyền trong điều hành sản xuất, sử dụng lao động, mua sắm vật tư kỹ thuật, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm do họ làm ra

Cuốn sách “Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế hộ gia đình” do Viện Tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi CISDOMA biên soạn trên cơ sở nội dung “Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế hộ” với sự hỗ trợ của Quỹ Australia vì Nhân dân châu Á và Thái Bình Dương (AOP). Cuốn sách gồm 03 phần nội dung chính:

  • Phần 1: Giới thiệu một số khái niệm, từ ngữ thường dùng trong tính toán, phân tích kinh tế hộ. Các từ ngữ, khái niệm này được đơn giản hóa, để phù hợp với đối tượng người đọc là các nông hộ, nông dân
  • Phần 2: Hướng dẫn các bước phân tích và lựa chọn các loại hình kinh tế hộ gia đình. Các bước hướng dẫn này cũng được thiết kế theo đặc thù của các loại hình sinh kế nông nghiệp ngành nghề ở nông thôn 
  • Phần 3: Giới thiệu một số mô hình sinh kế ở quy mô hộ gia đình và nhóm hộ, hợp tác xã.

Cuốn sách này hướng đến đối tượng sử dụng là người dân ở các vùng nông thôn, sản xuất và kinh doanh nông , lâm nghiệp. Cuốn sách cũng có thẻ được sử dụng bởi các tổ chức phát triển, nhân viên cộng đồng để tham khảo khi hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng áp dụng các giải pháp sinh kế, phát triển kinh tế hộ gia đình.