Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý”, một bộ tài liệu tuyên truyền về quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ đã được thiết kế và hoàn thiện vào tháng 5/2017.

Dưới sự tài trợ của Chương trình Quản trị Đất đai Mekong (MRLG), dự án “Tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý” được thực hiện bởi Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2018 tại tỉnh Hòa Bình với mục tiêu đảm bảo và tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ thông qua việc xây dựng và thí điểm mô hình hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin pháp lý tại cấp xã cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Trong khuôn khổ dự án, một bộ tài liệu tuyên truyền có hệ thống đã được thiết kế. Bộ tài liệu bao gồm các về các văn bản pháp luật liên quan đến quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ. Tài liệu này sẽ được sử dụng trong việc tuyên truyền tại cấp xã cho phụ nữ dân tộc thiểu số và sử dụng cho cán bộ cấp tỉnh trong việc tư vấn pháp luật về đất đai cho người dân.

Tải tài liệu: