Vin Tư vn Phát trin Kinh tế Xã hi Nông thôn và Min núi (CISDOMA) là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập theo Quyết định số 25 /QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Thông qua tư vấn và hợp tác trong việc thực hiện các dự án phát triển bền vững trong các lĩnh vực khác nhau, hoạt động của CISDOMA đang nhắm tới:

  • Nâng cao năng lực, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm thiệt thòi, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, người nông dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác;
  • Tăng cường năng lực của các tổ chức địa phương trong việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi của Việt Nam; và
  • Cung cấp các thông tin và phản hồi từ cơ sở để đóng góp cho quá trình hoạch định và triển khai các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Hiện tại, chúng tôi đang xây dựng Bộ tài liệu “Beyond accumulation, new approaches to agricultural development: inclusive businesses in Vietnam” được thực hiện bởi Liên minh Đất đai Quốc tế(International Land Coalition), Oxfam Việt Nam phối hợp với Liên minh Nông nghiệp (AgriCO) đại diện là Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (VEPR) và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và miền núi (CISDOMA). Mục đích của tài liệu này nhằm phân tích cách thức và điều kiện mà các chiến lược kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp cản trở các động lực cơ bản của bất bình đẳng đất đai. Tài liệu này giới thiệu 8 thực hành tốt về kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp tại Việt Nam, Pê ru và Thuỵ Sĩ.

Chúng tôi đang tìm kiếm:

V trí 1. Tư vn viết phn bi cnh cho tài liu:

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong bản Điều khoản tham chiếu đính kèm.

V trí 2. Tư vn rà soát, son tho và tng hp câu chuyn đin hình cho tài liu

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong bản Điều khoản tham chiếu đính kèm.

V trí 3. Tr lý điu phi hot đng xây dng tài liu  

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong bản Điều khoản tham chiếu đính kèm.

V trí 4. Tư vn viết cu chuyn đin hình cho tài liu

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong bản Điều khoản tham chiếu đính kèm.

Cá nhân, tổ chức có quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đăng ký theo yêu cầu của Hồ sơ dự tuyển trong bản Điều khoản tham chiếu.

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: tuyen.nt@cisdoma.org.vn. Hạn cuối nhận hồ sơ 20/02/2020.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: email: tuyen.nt@cisdoma.org.vn hoặc Điện thoại: 0243 784 3681.

CISDOMA sẽ chỉ liên hệ ứng viên đủ điều kiện vào danh sách ngắn.