Ban Điều hành

­

Ông Trương Quốc Cần – Viện trưởng

Ông Trương Quốc Cần tốt nghiệp thạc sỹ tại Đại học Quốc gia Phillipines năm 2003. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều môi trường khác nhau như các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước tại các nước châu Á như Philippines, Lào, [...]

January 4th, 2016|Ban Điều hành|

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Viện phó

Ông Nguyễn Anh Tuấn tốt nghiệp thạc sỹ Đại học Ateneo de Manila, Phillipines, chuyên ngành Phát triển Xã hội. Trước khi làm việc trong lĩnh vực phát triển, ông đã tích lũy vốn kinh nghiệm phong phú về Giáo dục và Du lịch (ông làm việc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong [...]

January 4th, 2016|Ban Điều hành|

Ông Đào Ngọc Ninh – Viện phó

Ông Đào Ngọc Ninh tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam, năm 2008. Trong quá trình công tác của mình, ông đã tạo dựng được bề dày kinh nghiệm trong phát triển thông qua quá trình phục vụ nhiều năm cho nhiều tổ chức quốc tế trong các [...]

January 4th, 2016|Ban Điều hành|