Tiêu đềTuyển tư vấn hỗ trợ thành lập và thúc đẩy vận hành Mạng lưới rừng cộng đồng tại Lào Cai
Mục tiêuThành lập và xây dựng quy chế, phương án hoạt động cho Mạng lưới rừng cộng đồng tại tại Lào Cai
Tổ chức thực hiệnViện Tư vấn Phát triển KT- XH Nông thôn và Miền núi
Địa điểmHuyện Văn Bàn và huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Thời gian thực hiệnTháng 05/2023 – tháng 9/2023
Thời gian nộp hồ sơTrước ngày 8/5/2023
 1. GIỚI THIỆU

Dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” được tài trợ bởiLiên minh Châu Âu (EU) và được thực hiện bới Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) tại tỉnh Lào Cai. Dự án nhằm (i) xúc tiến các gải pháp để đẩy nhanh việc tái phân bổ đất từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương, từ đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý và sử dụng, (ii) nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương để quản lý, sử dụng hiệu quả đất và rừng được giao, (iii) tăng cường cơ chế phối hợp, làm việc giữa các bên liên quan và cộng đồng người dân địa phương và (iv) đóng góp vào chính sách quản lý đất đai, sắp xếp – đổi mới công ty nông lâm nghiệp và quản lý, sử dụng đất, rừng dựa vào cộng đồng

Mục tiêu dự án:

 • Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Văn Bàn và Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả
 • Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;
 • Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp đã bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được thực hiện thành công;
 • Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng.
 • Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Trong khuôn khổ dự án này, CISDOMA đã hỗ trợ thành lập 05 Ban quản lý rừng cộng đồng tại 05 thôn sẽ triển khai GĐGR theo văn bản số 3277/QĐ-UBND và 3280/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Kế hoạch giao rừng năm 2023, trên địa bàn huyện Văn Bàn và huyện Bảo Yên.  Trên cơ sở  đó, Dự án sẽ thực hiện hoạt động hỗ trợ thành lập, vận hành Mạng lưới rừng cộng đồng tại Lào Cai.

Viện Tư vấn Phát triển KT-XH Nông thôn và Miền núi cần tuyển 01 tư vấn/nhóm tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động Hỗ trợ thành lập và vận hành Mạng lưới rừng cộng đồng.

 • NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN:
 • Đơn vị Tư vấn được yêu cầu đảm bảo các nguyên tắc sau:
 • Đảm bảo có sự tham gia của người dân và các bên liên quan vào mạng lưới rừng cộng đồng.
 • Đảm bảo sự bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các hoạt động dự án (ít nhất có 30% thành viên là nữ giới tham gia tập huấn)

Đơn vị tư vấn sẽ thực hiện các công việc cụ thể gồm:

 • Công tác chuẩn bị bao gồm:
 • Thu thập tài liệu kinh nghiệm, liên quan đến Mạng lưới rừng cộng đồng;
 • Xây dựng đề xuất kỹ thuật, phương pháp triển khai và đề xuất tài chính;
 •  Xây dựng công cụ tập huấn, tài liệu tập huấn;
 • Tư vấn thành lập Mạng lưới rừng cộng đồng bao gồm cả cấp tỉnh và các huyện dự án:
 •  Hướng dẫn quy trình bỏ phiếu, bầu Ban đại diện/Ban điều hành Mạng lưới.
 •  Hỗ trợ triển khai thành lập Mạng lưới rừng cộng đồng cấp huyện ở 02 huyện Văn Bàn và Bảo Yên và mạng lưới cấp tỉnh.
 •  Tư vấn xây dựng quy định/quy chế và phương án tổ chức hoạt động cho Mạng lưới rừng cộng đồng
 • Tập huấn nâng cao kỹ năng:
 •  Tập huấn các cán bộ địa phương tham gia dự án và đại diện cộng đồng dân tộc thiểu số về phương pháp Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin (FPIC) để tham gia vào các tham vấn về quyền sử dụng đất, vận động và theo dõi quá trình hoàn trả đất.
 • Khóa tập huấn về các kỹ năng tổ chức, đối thoại và vận động cơ sở cho các cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia và thành viên của Mạng lưới rừng cộng đồng.
 • Khóa tập huấn về các kỹ năng lãnh đạo, đối thoại và vận động nâng cao cho Mạng lưới rừng cộng đồng.
 • Hỗ trợ để duy trì việc chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các Mạng lưới rừng cộng đồng:

Tham gia các cuộc họp và hỗ trợ, thúc đẩy việc chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các Mạng lưới rừng cộng đồng.

 • KẾT QUẢ MONG ĐỢI
 • 02 Mạng lưới rừng cộng đồng được thành lập và vận hành ở huyện Văn Bàn, Bảo Yên và 01 Mạng lưới ở cấp tỉnh Lào Cai.
 • 05 cuộc họp cấp thôn được tổ chức
 • 02 Cuộc họp mạng lưới cấp huyện và cấp tỉnh được tổ chức
 • 01 khóa tập huấn về xây dựng quy chế, phương án hoạt động cho Mạng lưới rừng cộng đồng được tổ chức.
 • Ít nhất 30% phụ nữ tham gia các hoạt động
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG (dự kiến)
TTHOẠT ĐỘNGThời lượngThời gian
1Công tác chuẩn bị01 ngày  Từ 15 – 25/5/2023
2Tổ chức các cuộc họp thôn3 ngày
3Tập huấn hướng dẫn thành lập mạng lưới và xây dựng quy chế, phương án hoạt động cấp huyện      04 ngày25/5-5/6/2023
4Hỗ trợ hoàn thiện Quy chế, phương án hoạt động cho các Mạng lưới, hỗ trợ điều hành thảo luận về quy định và các kế hoạch hành động ở cấp tỉnh      02 Ngày5-15/6/2023
5Hỗ trợ để duy trì việc chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các Mạng lưới rừng cộng đồng (hỗ trợ tổ chức các cuộc họp)      03 ngày1/6- 31/8/2023
6Viết báo cáo hoạt động01 ngày5/9/2023
 Tổng14 ngày 
 • TỔ CHỨC QUẢN LÝ:
 • Tư vấn sẽ làm việc và chịu sự giám sát trực tiếp của quản lý dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số”.
 • CISDOMA sẽ cung cấp các thông tin liên quan và hỗ trợ kỹ thuật để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Toàn bộ sản phầm của hoạt động này thuộc sở hữu của CISDOMA. Tư vấn không được công bố hay sử dụng cho mục đích khác không liên quan đến dự án khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của CISDOMA.
 • YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN
 • Tư vấn/trưởng nhóm Tư vấn:

+ Kinh nghiệm làm việc từ 7 năm trở lên về phát triển Mạng lưới rừng cộng đồng.

+ Đã từng thực hiện các nội dung tập huấn, tư vấn tương tự.

+ Có kinh nghiệm làm việc, tập huấn cho cộng đồng dân tộc thiểu số.

 • CÁC LƯU Ý KHÁC

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên tư vấn phải thực hiện các điểm sau:

 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập.

10. CÁCH NỘP HỒ SƠ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

 • Email bày tỏ sự quan tâm
 • Hồ sơ năng lực của đơn vị
 • Danh sách và lý lịch khoa học của chuyên gia thực hiện gói tư vấn
 • Bản đề xuất kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ
 • Bản đề xuất tài chính.

Hồ sơ nộp về Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi trước ngày 8/5/2023 theo địa chỉ email: info@cisdoma.org.vn;  nha.ntt@cisdoma.org.vn ;  hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Số nhà 24, K80C, Phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại liên hệ: 0987798115 /02437843681

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: email hoặc số điện thoại trên.