1. Thông tin chung

Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” được tài trợ bởi CHLB Đức, triển khai ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình và huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An từ năm 2020 đến năm 2022. Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện Quế Phong và huyện Mai Châu thông qua việc nâng cao nhận thức pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí được cải thiện. Dự án do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền nú i (CISDOMA) phối hợp với các Đơn vị đối tác gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An, UBND huyện Mai Châu và UBND huyện Quế Phong thực hiện. Dự án đã triển khai các hoạt động nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ trong quyền sử dụng đất, kỹ năng truyền thông, tư vấn pháp luật cho các cán bộ chức năng địa phương trên cơ sở đó các cán bộ chức năng này sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn cho người dân và thực hiện kết nối với các luật sư trong các trường hợp cần trợ giúp pháp lý.

Trong khuôn khổ dự án Viện CISDOMA phối hợp với Ban Chính sách Luật pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (sau đây gọi là Ban CSLP) biên soạn, xuất bản và phát hành “Tài liệu hướng dẫn thực hiện truyền thông, tư vấn pháp luật về đất đai cho phụ nữ”. Dự thảo tài liệu đã được biên soạn, Dự án cần tuyển  chuyên gia để góp ý cho dự thảo này.

 1. Nội dung tài liệu

Tài liệu được chia thành 3 phần như sau:

Phần 1: CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

 1. Quyền và trách nhiệm của nhà nước trong quản lý đất đai
 2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân
 3. Điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình
 4. Quy định pháp luật về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 5. Các quy định pháp luật về giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai
 6. Quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai

Phần 2. PHẦN II. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG NAM NỮ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 1. Bình đẳng nam, nữ về quyền sở hữu tài sản (bao gồm quyền sử dụng đất)
 2. Bình đẳng nam, nữ về quyền thừa kế quyền sử dụng đất
 3. Vợ, chồng bình đẳng trong định đoạt quyền sử dụng đất khi quyền sử dụng đất là tài sản chung
 4. Vợ, chồng bình đẳng trong phân chia tài sản chung

PHẦN III. TRUYỀN THÔNG, TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỀ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI CHO PHỤ NỮ

 1. Truyền thông trực tiếp về pháp luật đất đai cho phụ nữ

    1.1. Khái quát chung về truyền thông về đất đai cho phụ nữ

    1.2. Xây dựng chương trình truyền thông trực tiếp về đất đai cho phụ nữ

    1.3. Kỹ năng thúc đẩy sự kiện truyền thông trực tiếp về đất đai cho phụ nữ

 1. Tư vấn trực tiếp về pháp luật đất đai cho phụ nữ

    2.1. Khái quát chung về tư vấn pháp luật về đất đai cho phụ nữ

    2.2. Quy trình tư vấn trực tiếp về pháp luật đất đai cho phụ nữ

    2.3. Kỹ năng tư vấn trực tiếp về pháp luật đất đai cho phụ nữ

 1. Xuất bản tài liệu
 • Tài liệu sẽ được xuất bản bởi Nhà xuất bản Phụ nữ (khổ giấy A5, khoảng 80 trang cả bìa, in 4 màu, gia công keo gáy)
 • Tài liệu xuất bản sẽ ghi nhận tên Nhóm biên soạn của Hội LHPN Việt Nam, tên dự án, logo của Viện CISDOMA, đơn vị tài trợ và tên của Chuyên gia góp ý
 • Tài liệu xuất bản sẽ bao gồm các hình ảnh chụp minh họa
 1. Kế hoạch thực hiện góp ý cho tài liệu

STT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian thực hiện

1

CISDOMA gửi Dự thảo tài liệu cho Chuyên gia

Tuần 2 của T7/2022

2

Chuyên gia đọc và góp ý cho Dự thảo tài liệu (insert các góp ý và nội dung sửa để track change)

Tuần 2 của T7/2022

3

Chuyên gia gửi Dự thảo tài liệu đã có các góp ý và chỉnh sửa cho CISDOMA

Tuần 3 của  T7/2022

4

CISDOMA chuyển Dự thảo tài liệu đã có các góp ý và chỉnh sửa của Chuyên gia cho Nhóm biên soạn

Tuần 3 của  T7/2022

5

Nhóm biên soạn nghiên cứu các góp ý Chuyên gia và hoàn thiện tài liệu

Tuần 4  của  T7/2022

6

Nghiệm thu tài liệu  và chuyển cho  Nhà xuất bản Phụ nữ xuất bản

Tuần 1 của  T8/2022

 1. Mức phí cho chuyên gia góp ý tài liệu

Kinh phí tư vấn dành cho chuyên gia góp ý tài liệu sẽ được thỏa thuận và thống nhất với chuyên gia.