I. BỐI CẢNH

1.1. Giới thiệu về Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức khoa học ngoài công lập được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Từ khi thành lập, CISDOMA đã thực hiện nhiều dự án can thiệp, nghiên cứu, khảo sát thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp bền vững, sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu, quyền phụ nữ, quản trị đất đai, giáo dục cộng đồng. CISDOMA là thành viên sáng lập của Mạng lưới Xã hội Dân sự vì An ninh lương thực và Giảm nghèo (CIFPEN), đồng thời cũng là thành viên tích cực của một số mạng lưới ở cả cấp khu vực và Quốc gia trong đó có Nhóm Đối tác Phát triển (CDG), Mạng lưới Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APRN)… CISDOMA cũng đã tích cực tham gia vào các diễn đàn chính sách khác nhau liên quan đến vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn và miền núi.

1.2. Giới thiệu về Dự án 

Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ triển khai tại huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình và huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An. Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình và UBND tỉnh Nghệ An đồng ý Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh, huyện triển khai dự án trong thời gian từ 2020 – 2022.

Mục tiêu của dự án là quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số tại huyện Mai Châu và huyện Quế Phong được đảm bảo công bằng khi có nhận thức đầy đủ và dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí được cải thiện. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ sẽ nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ trong quyền sử dụng đất, kỹ năng truyền thông, tư vấn cho đội ngũ cán bộ chức năng các cấp trên cơ sở đó các đội ngũ này sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ở các địa phương. Thông tin chi tiết về dự án xem Phụ lục đính kèm.

Dự án đã biên soạn tài liệu truyền thông “Pháp luật  quy định  nam nữ bình đẳng về quyền sử dụng đất” và sẽ được in ấn bằng tiếng phổ thông và tiếng H’Mông để truyền tải thông điệp tới người dân, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số trong các sự kiện truyền thông, tư vấn với chủ đề bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật do dự án tổ chức tại các thôn bản.

Dự án cần tuyển tư vấn biên dịch tài liệu truyền thông  này ra tiếng H’Mông với thông tin dưới đây:

II. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Tài liệu truyền thông được dịch từ tiếng phổ thông sang tiếng H’Mông để in ấn và phân phát cho người dân trong các sự kiện truyền thông do dự án tổ chức tại các thôn bản.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN

Thời gian thực hiện các hoạt động từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau:

STT Các hoạt động thực hiện Thời gian dự kiến Trách nhiệm
1 Gửi tài liệu cho chuyên gia Tuần 1 tháng 11/2020 CISDOMA
2 Dịch tài liệu Tuần 2 tháng 11/2020 Chuyên gia
3 Gửi tài liệu đã dịch Tuần 3 tháng 11/2020 Chuyên gia
4 Nghiệm thu tài liệu Tuần 2 tháng 11/2020 CISDOMA

IV. YÊU CẦU DÀNH CHO TƯ VẤN

  • Có trình độ đại học về các lĩnh vực chuyên môn có liên quan
  • Có kinh nghiệm dịch các tài liệu sang tiếng H’Mông
  • Có kinh nghiệm tập huấn cho người lớn, đặc biệt là về quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất;
  • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ, người H’Mông.
  • Có hiểu biết về quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất;

V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT TƯ VẤN

Cá nhân có quan tâm gửi CV cập nhật gửi về địa chỉ email: cisdoma@gmail.com. Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 4 tháng 11 năm 2020.

CISDOMA sẽ liên hệ với ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.