Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập theo Quyết định số 25 / QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Thông qua tư vấn và hợp tác trong việc thực hiện các dự án phát triển bền vững trong các lĩnh vực khác nhau, hoạt động của CISDOMA đang nhắm tới:

  • Nâng cao năng lực, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm thiệt thòi, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, người nông dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác;
  • Tăng cường năng lực của các tổ chức địa phương trong việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi của Việt Nam; và
  • Cung cấp các thông tin và phản hồi từ cơ sở để đóng góp cho quá trình hoạch định và triển khai các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên (chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia) thực hiện Đánh giá đầu kì cho Dự án: “Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới”. Dự án được thực hiện trong khoảng thời gian 4 năm tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh và được tài trợ bởi Liên Minh Châu Âu và Oxfam Việt Nam. Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam thông qua sự tham gia của thanh niên trong việc giải quyết định kiến giới.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong bản Mô tả công việc đính kèm.

Vui lòng gửi Đề xuất nghiên cứu bao gồm những thông tin sau:

  • Phương pháp tiếp cận sơ bộ, phương pháp nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu, kế hoạch nghiên cứu, hồ sơ của (các) chuyên gia và các ví dụ về công việc tương tự đã thực hiện trước đây;
  • Báo giá chi tiết (chi phí tính theo người, ngày).

Vui lòng gửi Đề xuất nghiên cứu đến địa chỉ sau: recruitement@cisdoma.org.vn trước 17h00 ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên trong danh sách ngắn. Vui lòng không liên hệ bằng điện thoại sau khi nộp Đề xuất.