Viện tư vấn phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) là một tổ chức phi chính phủ (NGO), được thành lập vào năm 2000. CISDOMA đã thực hiện một số dự án phát triển, đặc biệt là kết nối với cấp cơ sở, thực hiện nhiều nghiên cứu và  khảo sát về các khía cạnh khác nhau như nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu và sinh kế thích ứng, phân tích chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số. Viện cũng đã tích cực tham gia vào các diễn đàn chính sách khác nhau liên quan đến quản trị đất đai và rừng, các vấn đề phát triển nông thôn.

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số”, Viện tư vấn phát triển kinh tế – xã hội khu vực nông thôn và miền núi – CISDOMA sẽ tiến hành các hoạt động giao rừng cho 05 cộng đồng dân cư tại Lào Cai trong thời gian tới.  Để thực hiện các hoạt động giao đất gắn với giao rừng tại 2 huyện Bảo Yên và Văn Bàn, Lào Cai, CISDOMA cần tuyển dụng một đơn vị tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp cho hoạt động này của dự án.

Mô tả công việc chi tiết: TOR đính kèm 

Ngày bắt đầu: Tháng 1/2023

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/12/2022

Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết: Email: info@cisdoma.org.vn  hoặc nha.ntt@cisdoma.org.vn  , số điện thoại 0243.784.3681/ 0987798115

Chỉ những ứng viên trong danh sách rút gọn mới được liên hệ để phỏng vấn