Tuyển tư vấn dự án “Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam”

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập theo Quyết định số 25 / QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Thông qua tư vấn và hợp tác trong việc thực hiện các dự án phát triển bền vững trong các lĩnh vực khác nhau, hoạt động của CISDOMA đang nhắm tới:

  • Nâng cao năng lực, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm thiệt thòi, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, người nông dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác;
  • Tăng cường năng lực của các tổ chức địa phương trong việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi của Việt Nam; và
  • Cung cấp các thông tin và phản hồi từ cơ sở để đóng góp cho quá trình hoạch định và triển khai các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Dự án “Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam” do tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới (BfdW) tài trợ được CISDOMA thực hiện tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng và huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện tính thích ứng của các nhóm dễ bị tổn thương và các hộ gia đình thông qua việc nâng cao thu nhập và đa dạng sinh kế. CISDOMA đang tìm kiếm các tư vấn cho những hoạt động sau:

Xem thêm chi tiết trong bản “Mô tả công việc” đính kèm

Đề xuất kỹ thuật và ngân sách xin được gửi vào địa chỉ email dưới đây: nha.ntt@cisdoma.org.vn

  • Trước 17h ngày 07/08/2019 cho “Nghiên cứu và tài liệu hoá các thực hành và tác động của các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu”;
  • Trước 17h ngày 25/08/2019 “Thiết kế và tập huấn kỹ năng giám sát cho các trưởng nhóm tự quản” và “Thiết kế và tập huấn về xây dựng mô hình tín dụng thôn bản (VSLA)”