Vin Tư vn Phát trin Kinh tế Xã hi Nông thôn và Min núi (CISDOMA) là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Thông qua tư vấn và hợp tác trong việc thực hiện các dự án phát triển bền vững trong các lĩnh vực khác nhau, hoạt động của CISDOMA đang nhắm tới:

  • Nâng cao năng lực, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm thiệt thòi, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, người nông dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác;
  • Tăng cường năng lực của các tổ chức địa phương trong việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi của Việt Nam; và
  • Cung cấp các thông tin và phản hồi từ cơ sở để đóng góp cho quá trình hoạch định và triển khai các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Hiện tại, để tăng cường hiệu quả cho chiến lược phát triển bền vững và các hoạt động Kết nối   cộng đồng của Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam VRG, Oxfam Việt Nam đã phối hợp với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) xây dựng “Sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng trong quản lý rừng bền vững”. Sổ tay này sẽ kết hợp và đảm bảo hài hòa giữa các quy định về quản lý rừng bền vững của Việt Nam, các nội dung và nguyên tắc về sự tham gia của cộng đồng (FPIC, PRA…) theo yêu cầu cấp chứng chỉ FSC và các hệ thống chứng chỉ quốc tế khác, phù hợp với quy mô và dự kiến nguồn lực trong chiến lược phát triển bền vững của VRG.

Chúng tôi đang tìm kiếm:

V trí 1. Trợ lý chuyên gia xây dựng sổ tay hướng dẫn:

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong bản Điều khoản tham chiếu đính kèm.

V trí 2. Chuyên gia biên soạn sổ tay hướng dẫn:

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong bản Điều khoản tham chiếu đính kèm.

V trí 3. Chuyên gia xây dựng tài liệu sổ tay hướng dẫn:

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong bản Điều khoản tham chiếu đính kèm.

Cá nhân, tổ chức có quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đăng ký theo yêu cầu của Hồ sơ dự tuyển trong bản Điều khoản tham chiếu. Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử gửi về địa chỉ email: tuyen.nt@cisdoma.org.vn. Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: K80C, số 24, phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận hồ sơ 15/03/2020

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ email tuyen.nt@cisdoma.org.vn hoặc số điện thoại: 0243 784 3681.

Ứng viên đủ điều kiện vào vòng phỏng vấn sẽ được CISDOMA liên hệ qua email.