Ngày 14 tháng 10 năm 2016, Hội thảo khởi động dự án “Công dân tham gia giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội. Dự án được Chương trình quản trị đất đai khu vực Mê Kông tài trợ, tổ chức Oxfam điều phối thực hiện với sự tham gia của các tổ chức thuộc mạng lưới LANDA và FORLAND. Mục tiêu chung của dự án là góp phần đảm bảo quản lý, sử dụng đất hiệu quả và giảm thiểu những tranh chấp, xung đột về đất đai tại Việt Nam.

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) tham gia thực hiện dự án với vai trò là đơn vị phụ trách các vấn đề về kỹ thuật bao gồm xây dựng khung hướng dẫn công dân giám sát quản trị đất đai và hỗ trợ các thành viên tham gia 3 hợp phần thử nghiệm của dự án . Trong buổi Hội thảo, đại diện CISDOMA đã trình bày nội dung dự kiến cơ bản của khung hướng dẫn công dân thực hiện quyền tham gia giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam. Để thực hiện hợp phần chuyên môn này, CISDOMA sẽ phối hợp chặt chẽ với Oxfam và các tổ chức thuộc mạng lưới LANDA và FORLAND trong suốt quá trình triển khai dự án.