Ngày 11-1-2023 tại Hà Nội, Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028. Tại đại hội này, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi vinh dự được nhận Bằng khen của Trung Ương Hội vì những thành tích đã đạt được trong các hoạt động phát triển xã hội, hỗ trợ cộng đồng và đóng góp chính sách.

Tham gia Đại hội có 150 đại diện đến từ một số cơ quan bộ ngành, tổ chức xã hội và các đơn vị thành viên trực thuộc Hội. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ III (2017-2022), thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023-2028), bầu Ban chấp, Ban thường vụ, Ban kiểm tra, Ban lãnh đạo Hội.

CISDOMA là thành viên Ban thường vụ Trung ương Hội nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế -Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một trong số những đơn vị vinh dự được nhận Bằng khen của Trung Ương Hội vì những thành tích đã đạt được trong các hoạt động phát triển xã hội, hỗ trợ cộng đồng và đóng góp chính sách. Trong giai đoạn năm 2017-2022 CISDOMA đã triển khai 16 dự án phát triển trên địa bàn 12 tỉnh, hỗ trợ được khoảng 25 ngàn người vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hơn 3 ngàn sinh viên các trường đại học. Bên cạnh đó, CISDOMA đã thực hiện 12 gói dịch vụ nghiên cứu, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án phát triển trong đó bao gồm hoạt động khảo sát, rà soát, đánh giá dự án, xây dựng chương trình chiến lược của tổ chức, mạng lưới; xuất bản 10 bộ tài liệu và nhiều báo cáo khảo sát, đánh giá. tham gia rà soát. CISDOMA cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các chính sách như Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Đất đai (sửa đổi), Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan.

CISDOMA cùng các đơn vị nhận bằng khen của Trung ương Hội

Trong thời gian tới, CISDOMA tiếp tục thực hiện nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ của mình; phát triển các đề xuất dự án mới để huy động nguồn tài trợ; tăng cường tìm kiếm, mở rộng các hoạt động giao lưu, thiết lập các mối quan hệ hợp tác và tích cực tham gia hoạt động của các mạng lưới, vận động chính sách cùng với các tổ chức xã hội khác.      

Toàn cảnh Đại hội đại biểu