Hội nghị

­

Hội nghị tổng kết dự án “Thí điểm mô hình quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao nằm ngoài rừng đặc dụng theo hướng sử dụng rừng đa mục đích”

Ngày 27 tháng 12 năm 2012, tại Lâm trường Tân lạc huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình, Viện Tư vấn phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Thí điểm mô hình quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

Tổng kết dự án VACI 2011 tại xã Tân Bắc, Quang Bình, Hà Giang

Ngày 21.12.2012 tại xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình, Hà Giang, Viện Tư vấn Phát triển KTXH Nông thôn và Miền núi đã tổ chức buổi Hội thảo “Tổng kết dự án “Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương ’’ - [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|