Hướng dẫn tự nguyện về quản trị có trách nhiệm quyền sở hữu đất đai, ngư trường và rừng trong bối cảnh an ninh lương thực quốc gia” vừa được xuất bằng tiếng Việt bởi: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Oxfam tại Việt Nam, Viện Tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) và Liên minh đất đai (LANDA), với sự hỗ trợ của Chương trình quản trị đất đai vùng Mekong. Hướng dẫn này là công cụ toàn diện, mang tính toàn cầu đầu tiên về quyền sở hữu và quản trị quyền sở hữu đất đai, được soạn thảo thông qua các cuộc đàm phán liên chính phủ.

Mục đích của Hướng dẫn tự nguyện này là để sử dụng như là một tài liệu tham khảo, cung cấp hướng dẫn nhằm cải thiện việc quản trị quyền sở hữu đất đai, ngư trường và rừng với mục tiêu chung là đạt được an ninh lương thực cho tất cả mọi người và hỗ trợ việc thực hiện tiến trình hiện thực hóa quyền có đầy đủ lương thực trong bối cảnh an ninh lương thực quốc gia.

Hướng dẫn này đưa ra những nguyên tắc và các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị có trách nhiệm đối với việc sử dụng và kiểm soát đất đai, ngư trường và rừng. Hướng dẫn cũng cung cấp những chỉ dẫn để cải thiện chính sách, khuôn khổ pháp lý và tổ chức có ảnh hưởng đến quyền sở hữu; với mục đích tăng cường tính minh bạch và cải thiện hệ thống quản trị quyền sở hữu; nâng cao năng lực và hoạt động của bộ máy nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức xã hội và những người liên quan đến quyền sở hữu và quản trị quyền sở hữu. Hướng dẫn này đặt việc quản trị quyền sở hữu trong bối cảnh an ninh lương thực quốc gia, với mục tiêu đóng góp vào tiến trình hiện thực hóa quyền có đầy đủ lương thực, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Bộ Hướng dẫn này có thể được sử dụng bởi Nhà nước; cơ quan hành pháp;  tư pháp; chính quyền địa phương; các tổ chức của nông dân, cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, ngư dân và người sử dụng rừng; người chăn nuôi gia súc; người dân bản địa và các cộng đồng khác; các tổ chức dân sự; bộ phận tư nhân; các đơn vị nghiên cứu; và tất cả những người có liên quan đến việc đánh giá quản trị quyền sở hữu, xác định các biện pháp cải tiến và áp dụng chúng.

Tại Việt Nam, việc chuyển đổi đất đai đang diễn ra mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội cũng như của các nhà hoạch định chính sách. Chính phủ đang cập nhật và sửa đổi các chính sách, văn bản dưới luật để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Luật Đất đai 2013. Trong bối cảnh này, VGGT có thể là một tài liệu tham khảo tốt cho các bên liên quan, đặc biệt là cho các tổ chức Xã hội dân sự trong khi tham gia vào các tiến trình quản lý đất đai tại Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy việc quản trị đất đai có trách nhiệm hơn và bảo đảm quyền của các nhóm thiệt thòi.

Bản dịch tiếng Việt của VGGT được thực hiện bởi các tổ chức bao gồm Oxfam, CISDOMA và LANDA với sự hỗ trợ của MRLG và tham vấn với các chuyên gia về đất đai để đảm bảo bản dịch tiếng Việt phù hợp với bối cảnh Việt Nam.