Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập theo Quyết định số 25 / QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Thông qua tư vấn và hợp tác trong việc thực hiện các dự án phát triển bền vững trong các lĩnh vực khác nhau, hoạt động của CISDOMA đang nhắm tới:

  • Nâng cao năng lực, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm thiệt thòi, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, người nông dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác;
  • Tăng cường năng lực của các tổ chức địa phương trong việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi của Việt Nam;
  • Cung cấp các thông tin và phản hồi từ cơ sở để đóng góp cho quá trình hoạch định và triển khai các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Từ khi thành lập, CISDOMA đã thực hiện nhiều dự án can thiệp ở cấp cơ sở, và các nghiên cứu, khảo sát về các chủ đề liên quan đến quyền phụ nữ, dân chủ ở cơ sở, Nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu và sinh kế thích ứng, chuỗi giá trị và xây dựng năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số. CISDOMA là thành viên sáng lập của Mạng lưới Xã hội Dân sự vì An ninh lương thực và Giảm nghèo (CIFPEN), là thành viên tích cực của một số mạng ở cả cấp khu vực và Quốc gia trong đó có Liên minh Nông nghiệp sinh thái ASEAN (ALiSEA), Liên minh đất đai (LANDA), Liên minh đất rừng, Liên minh Nông nghiệp… Viện cũng đã tích cực tham gia vào các diễn đàn chính sách khác nhau liên quan đến vấn đề Phát triển nông thôn.

Hiện nay, CISDOMA đang cung cấp các dịch vụ tư vấn, các nghiên cứu, đánh giá và triển khai các dự án phát triển về các chủ đề sau:

  • Biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu;
  • Sinh kế bền vững và tiếp cận thị trường cho nông dân nhỏ;
  • Quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên và quản trị đất đai
  • Tiếp cận dựa trên Quyền, quyền phụ nữ, và các phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển;
  • Phát triển đề xuất dự án, Quản lý chu trình dự án, và Đánh giá các dự án, chương trình phát triển;