Nhóm hợp tác phát triển (CDG)

Nhóm Hợp Tác Phát triển, viết tắt là CDG, được hình thành trên sự hiểu biết lẫn nhau và nhu cầu hợp tác cùng phát triển bởi bốn tổ chức tiền thân là tổ chức CRD, RDSC, RTCCD và TEW. Hoạt động của Nhóm nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện từ các cơ quan quản lý nhà nước với sự hỗ trợ của các đối tác trong và ngoài nước. Nhóm đã tổ chức được nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức thành viên trong lĩnh vực phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo, đã có sự hợp tác song phương và đa phương giữa các thành viên cũng như triển khai nhiều hoạt động phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế, qua đó từng bước khẳng định và tạo uy tín cho Nhóm trong hoạt động phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của các tổ chức xã hội Việt Nam.

Nhóm được hình thành trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, đồng thuận với tinh thần đoàn kết, xây dựng và cùng có lợi giữa các tổ chức thành viên. Nhóm hoạt động với cơ chế mở và sẵn sàng tiếp nhận các thành viên mới là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo và phát triển xã hội.

Từ khi thành lập đến nay, Nhóm hợp tác Phát triển đã có 17 tổ chức thành viên tham gia hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển cộng đồng liên quan đến y tế, giáo dục, giới, môi trường, phát triển nông thôn, nâng cao năng lực cộng đồng…

Để biết thêm thông tin chi tiết về Nhóm Hợp tác Phát triển, xin mời truy cập vào trang web của nhóm theo địa chỉ http://www.cdg.org.vn; Email: htptvn@hn.vnn.vn;  ĐT: 043.5121754

Mạng an ninh lương thực và giảm nghèo (CIFPEN)

Mạng lưới An ninh Lương thực và Giảm nghèo (CIFPEN) được hình thành dưới sự khởi xướng của Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) và sự hỗ trợ của Tổ chức CARE quốc tế, tổ chức ActionAid tại Việt Nam và các tổ chức XHDS Việt Nam từ tháng 5 năm 2005.

Hoạt động của mạng CIFPEN tập trung vào bốn lĩnh vực hoạt động chính:
1. Môi trường – Tài nguyên Thiên nhiên và Giảm nghèo Nông thôn
2. Giới – Gia đình – Sức khoẻ và An sinh Xã hội
3. Đào tạo Phát triển Nguồn Nhân lực
4. Khuyến nông – Lâm – Ngư và Phát triển Cộng đồng

Từ khi thành lập đến nay, Mạng CIFPEN đã có hơn 40 tổ chức thành viên tham gia hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, đồng thuận với tinh thần đoàn kết, xây dựng giữa các tổ chức thành viên.

Để biết thêm thông tin chi tiết về mạng CIFPEN, xin mời truy cập vào trang Web của mạng theo địa chỉ http://www.cifpen.org; Email:cifpen@gmail.com; ĐT: 043.7930380

Mạng lưới Đất rừng (FORLAND)

Mạng lưới Đất rừng (FORLAND) là mạng lưới kết nối các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. Mạng lưới được hình thành từ năm 2012 với mục đích góp phần xây dựng và hoàn thiện các chính sách nhằm thúc đẩy quản lý và phát triển tốt hơn tài nguyên rừng và cải thiện đời sống cộng đồng có sinh kế gắn liền với đất và rừng.

FORLAND có 08 tổ chức thành viên nòng cốt bao gồm:
1-Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung (CRD)
2- Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM)
3- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD)
4-Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và Phát triển (CIRD)
5-Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
6-Qũy Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR)
7- Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững (CRCSD)
8- Viên Tư vấn phát triển kinh tế- Xã hội Nông thôn và Miền núi(CISDOMA)

Kết quả vận động chính sách của FORLAND đã góp phần phần phản ánh thực trạng bức xúc và mâu thuẫn trong quản lý, sử dụng đất rừng giữa các NLTQD và người dân địa phương tới các cơ quan hoạch định chính sách thông qua các phương tiện truyền thông.

Để biết thêm thông tin chi tiết về mạng FORLAND, vui lòng truy cập trang web của mạng theo địa chỉ https://forlandvn.wordpress.com/.

Liên minh Đất đai (LANDA)

Liên minh đất đai (LANDA) được thành lập năm 2013 nhằm tạo ra sự hợp tác liên ngành giữa các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các cơ quan chính phủ các cấp, cơ quan báo chí, các trường đại học, các viên nghiện cứu và khu vực tư nhân. Thành viên của LANDA bao gồm 19 tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính trị xã hội,… LANDA hành động nhằm góp phần nâng cao cơ hội cho công dân Việt Nam tham gia xây dựng chính sách quản lý & sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường, xã hội từ các hoạt động quản lý, sử dụng đất.

Để đảm bảo sự đoàn kết trong xây dựng và phát triển Liên minh, trên cơ sở tuân thủ Luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam, các nguyên tắc cơ bản của LANDA bao gồm:

  • Đồng thuận
  • Dân chủ
  • Bình đẳng
  • Tự nguyện
  • Tôn trọng và cam kết

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ Email: landa.communication@gmail.com.