Từ tháng 03 đến tháng 09/2016, CISDOMA sẽ thực hiện hoạt động tư vấn cho Chương trình Tăng cường Năng lực Đối tác Việt Nam (PCD) do Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) tiến hành, dưới sự tài trợ của USAID. Chương trình này được thực hiện nhằm góp phần tháo gỡ một trong những thách thức cơ bản mà Việt Nam đang phải đối mặt – Đẩy mạnh tăng trưởng, đổi mới và tăng cường đầu tư kết hợp với tăng cường tính minh bạch và quản trị hiệu quả, qua đó tận dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước.

Để đạt được điều này, dự án tập trung hỗ trợ một số cá nhân, tổ chức trong việc tăng cường kiến thức, kĩ năng và năng lực cần thiết nhằm trở thành đơn vị tiên phong trong quá trình phát triển, đổi mới của Việt Nam ở các lĩnh vực ưu tiên của USAID nói riêng và Việt Nam nói chung như tăng trưởng kinh tế toàn diện, hợp tác và đổi mới trong khối tư nhân, HIV/AIDS, giảm nhẹ biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai, hỗ trợ nhóm người khuyết tât và dễ bị tổn thương, đại dịch cúm, giáo dục và cải thiện môi trường. Cụ thể, CISDOMA sẽ tiến hành các hoạt động sau:
• Xem xét tài liệu và chiến lược dự án của các tổ chức đối tác;
• Hỗ trợ tổ chức hội thảo và tham vấn các bên liên quan để xây dựng chiến lược cho các tổ chức mà dự án hướng tới;
• Cung cấp dữ liệu đầu vào và khuyến nghị về việc xây dựng chiến lược cho các tổ chức mà dự án hướng tới;
• Làm cầu nối giữa các tư vấn trong nước và quốc tế tham gia thực hiện dự án