Gói tư vấn này nằm trong dư án “Xây dựng năng lực ứng phó cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường được tài trợ bởi Quỹ phát triển của IOM.

Dự án nhằm tăng cường bảo vệ người dân di cư và những người dễ bị tổn thương trước di cư do biến đổi khí hậu hoặc suy thoái môi trường thông qua việc tích cực tham gia của các cơ quan chính phủ trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro di cư tại tỉnh Đắc Lắc và Phú Yên.

Trong dự án này, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện đánh giá nhằm mục đích khám phá mối quan hệ giữa di cư, biến đối khí hậu, suy thoái môi trường và tác động của chúng tới bình đẳng giới tại tỉnh Đắc Lắc và Phú Yên.

Thời gian: Tháng 7/2019 đến 12/2019