Trong hai ngày 16 – 17 tháng 7 năm 2020, Viện Tư vấn phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi – CISDOMA phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – VRG tổ chức khóa  tập huấn giới thiệu Sổ tay Hướng dẫn kết nối cộng đồng cho các cán bộ quản lý thuộc VRG.

Tham gia tập huấn này có 34 cán bộ quản lý của VRG, các đơn vị trực thuộc tại Việt Nam, và 15 điểm cầu là đại diện các công ty thành viên của VRG tại Lào và Cambodia. Tiếp theo đó, ngày 28 tháng 7 năm 2020, chuyến đi thực tế áp dụng thí điểm sổ tay trong hoạt động tham vấn cộng đồng về kế hoạch quản lý rừng bền vững được tổ chức tại 3 đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty cổ phần Cao su Đồng Nai.

Đây là một trong số các hoạt động do CISDOMA triển khai từ năm 2018 trong khuôn khổ dự án do Oxfam tài trợ nhằm tăng cường các hoạt động kết nối cộng đồng của VRG, phục vụ cho chương trình phát triển bền vững của Tập đoàn.

Hội thảo có sự tham gia của 34 cán bộ quản lý của VRG, các đơn vị trực thuộc tại Việt Nam, và 15 điểm cầu là đại diện các công ty thành viên của VRG tại Lào và Cambodia.

Sổ tay được xây dựng dựa trên các quy định pháp lý của Việt Nam, các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững, và kinh nghiệm từ các mô hình tốt trong kết nối cộng đồng. Việc áp dụng thí điểm nhằm đảm bảo những nội dung hướng dẫn của sổ tay sẽ được tùy chỉnh một cách phù hợp với điều kiện thực tế của các công ty thuộc VRG. Dự kiến Sổ tay Hướng kết nối cộng đồng sẽ được hoàn thiện và xuất bản chính thức để áp dụng cho các công ty thành viên của VRG trong năm 2020.

Thảo luận về phương pháp và kỹ năng tham vấn cộng đồng