TIN HOẠT ĐỘNG

CISDOMA hướng tới xây dựng một xã hội công bằng, trong đó mỗi người dân đều có sinh kế ổn định, môi trường sống an toàn và lành mạnh.
Làm việc với các tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ, cơ quan chính phủ và cộng đồng, thông qua việc tư vấn, đào tạo và triển khai các hoạt động phát triển để tăng cường hiệu quả của các hoạt động phát triển, và thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững ở Việt Nam.
 • Minh bạch
 • Công bằng
 • Đoàn kết
 • Sáng tạo
 • Hiệu quả
 • Quản lý môi trường và Tài nguyên thiên nhiên bền vững;
 • Giải pháp ứng phó BĐKH;
 • Quản lý rủi ro thiên tai;
 • Nông nghiệp bền vững và Sinh kế nông thôn; và
 • Kết nối thị trường, phát triển doanh nghiệp xã hội.
 • Tổ chức thực hiện các nghiên cứu, đánh giá và triển khai hoạt động hiện trường thuộc các lĩnh vực trên;
 • Tập huấn, đào tạo;
 • Tư vấn về chiến lược, chính sách, thể chế luật pháp của Nhà nước trong lĩnh vực liên quan.
 • Cộng đồng nghèo, Nông dân, DTTS ở vùng nông thôn và miền núi;
 • Việt nam và Đông Nam Á;
Liên hệ với Cisdoma
 • Họ và Tên*tên đầy đủ của bạn
  0
 • Đơn vị*bạn làm ở đâu
  1
 • Email*email đang dùng
  2
 • Nội dung*nội dung trao đổi
  3
 • 4