Trong 03 tháng từ tháng 10 đến tháng 12/2015, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn về đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến người dân tại thị trấn Trại Cau (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) cho Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI). Bằng việc thu thập thông tin/phản hồi từ người dân và các đối tượng liên quan khác, gói tư vấn được thực hiện nhằm:
• Đánh giá tác động của hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường và xã hội;
• Đánh giá mức độ công khai, minh bạch của một số bên liên quan đến ngành công nghiệp khai thác khoáng sản tại Trại Cau;
• Cung cấp khuyến nghị nhằm tăng cường quản trị tốt trong khai thác khoáng sản cũng như cung cấp các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động khai thác khoáng sản đến người dân;
• Vận động chính sách cho sang kiến minh bạch trong ngành khai thác khoáng sản.