Ngày 10/6/2013, Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững – (Dự án Vnsat)” tại Quyết định số 899/QĐ-TTg. Mục tiêu của đề án tập trung vào duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn và phát triển bền vững.

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện gói tư vấn cho hợp phần này để nhằm mục tiêu rà soát hiện trạng đất nông nghiệp tại địa phương và đề xuất chính sách đất đai nhằm đưa ra những đề xuất các cơ chế chính sách mới về đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho việc tập trung và tích tụ đất đai phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thời gian: Tháng 06/2019 đến 10/2019