Ngày 28 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020, CISDOMA đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Hòa Bình và Phòng Tư pháp huyện Mai Châu trong việc tìm hiểu nhu cầu nâng cao nhận thức cho phụ nữ DTTS trên địa bàn huyện về quyền sử dụng đất. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường quyền đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam thông qua việc nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý” được tổ chức INKOTA tài trợ và CISDOMA quản lý trong thời gian từ năm 2020 đến 2022. Dự án được thực hiện tại 6 xã: Xăm Khoè, Nà Phòn, Bao La, Đồng Tân, Mai Hịch, Chiềng Châu.

Nhóm chuyên gia của dự án đã tiến hành trao đổi, phỏng vấn đại diện của các đơn vị có liên quan ở các cấp, bao gồm: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Phòng TN&MT huyện, Phòng Tư pháp huyện, Hội Phụ nữ huyện. Với các đơn vị có liên quan ở cấp xã, Nhóm chuyên gia của dự án đã phỏng vấn cán bộ Địa chính xã, cán bộ Tư pháp xã, cán bộ Hội phụ nữ xã. Cán bộ của Hội phụ nữ xã với sự hướng dẫn và hỗ trợ của Nhóm chuyên gia đã thực hiện phỏng vấn phiếu hỏi trên điện thoại bằng công cụ thu thập dữ liệu Kobo toolbox với 144 người dân là phụ nữ DTTS trong độ tuổi 20-45 thuộc 6 xã (bao gồm hộ nghèo, cận nghèo và không nghèo).

 

Từ các thông tin thu thập được trong hoạt động này, nhóm chuyên gia của dự án sẽ thiết kế các chương trình, tài liệu tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ các đơn vị có liên quan ở các cấp và người dân. Đây cũng là những thông tin làm cơ sở ban đầu cho mục đích giám sát đánh giá các kết quả dự án sau này.

Mục tiêu của dự án là quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số tại huyện Mai Châu được đảm bảo công bằng khi có nhận thức đầy đủ và dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí được cải thiện. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ sẽ nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ trong quyền sử dụng đất, kỹ năng truyền thông, tư vấn cho đội ngũ cán bộ chức năng các cấp trên cơ sở đó các đội ngũ này sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.