Thời gian: Tháng Chín 2018

Dự án Trường Sơn xanh hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang phương pháp phát triển một cách thông minh với khí hậu, phát thải thấp, và bền vững để bảo vệ con người, cảnh quan, và đa dạng sinh học ở các tỉnh Quảng Nam (QN) và Thừa Thiên Huế (TTH). Mục tiêu chung của dự án là hỗ trợ chuyển đổi sang phương pháp phát triển một cách thông minh với khí hậu, phát thải thấp, và bền vững mà bảo vệ con người, cảnh quan, và đa dạng sinh học ở Miền Trung Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, dự án tăng cường áp dụng các biện pháp sử dụng đất phát thải thấp, tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, và tăng cường năng lực của các cộng đồng dễ bị tổn thương; Dự án hoạt động chủ yếu ở các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Các chuyên gia của CISDOMA cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án này trong hoạt động “Nâng cao năng lực cho các cán bộ cơ quan Nhà nước và cho các cộng đồng dể bị tổn thương” ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu

  • Cung cấp kiến thức căn bản về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên Huế;
  • Nâng cao chiến lồng ghép BĐXH trong hoạt động của các cơ quan chính phủ và xã hội các cấp;
  • Cung cấp kiến thức căn bản về sinh kế thích ứng và Thích ứng dựa trên Hệ sinh thái (EbA), đặc biệt ở những vùng ngập nước ven biển.

Các hoạt động đã thực hiện

  • Thiết kế chương trình và tài liệu tập huấn.
  • Thực hiện 02 buổi tập huấn ở Huế với 48 người tham dự gồm đại diện của UBND Tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các đơn vị sự nghiệp và văn phòng liên quan; và các lãnh đạo và quan chức ở 5 huyện mục tiêu (Phú Vang, Hương Trà, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới, Phong Điền)