Là một phần trong chính sách an ninh lương thực của tổ chức, Bánh mỳ cho Thế Giới (BftW) đang phát triển hướng đi chiến lược nhằm thúc đẩy nông nghiệp sinh thái tại Việt Nam và Lào.

CISDOMA cung cấp gói tư vấn cho BftW về “Phân tích toàn diện những nguồn lực địa phương hiện tại và tiềm năng hướng đến nông nghiệp sinh thái trong sản xuất lương thực tại Việt Nam”

Thời gian:

Từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018

Mục đích:

Nghiên cứu này cung cấp một phân tích toàn điện về hướng tiếp cận, tiềm năng và các nguồn lực chuyên môn, các khuôn khổ chính sách của Nhà nước và hệ thống tiêu chuẩn tại Việt Nam và Lào về nông nghiệp sinh thái nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đối tác của BftW cũng như cho chiến lược gây quỹ và vận động của Bánh mỳ cho Thế giới.

Dịch vụ của CISDOMA:

  • Nghiên cứu và phân tích tài liệu liên quan đến hướng tiếp cận nông nghiệp sinh thái và tiềm năng của nó tại Việt Nam, bao gồm các báo cáo khoa học và chính sách của Nhà nước, các nguồn tài liệu có sẵn trên Internet.
  • Thực hiện tham vấn với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức và chuyên gia có liên quan tại Việt Nam và tiến hành các chuyến thực địa tới các địa phương đã thực hiện thành công mô hình và thực hành tốt nhất.
  • Phân tích tính phù hợp của mô hình canh tác và thực hành tốt nhất, tiềm năng và hạn chế của chúng để nhân rộng ở mức độ rộng hơn, chỉ ra những khác biệt về khu vực và địa lý.
  • Chia sẻ kết quả và khuyến nghị với các tổ chức đối tác và đội ngũ VEST
  • Trao đổi và chia sẻ phương pháp và kết quả với tư vấn viên thực hiện phân tích tại Lào đem lại thành quả chuyển giao tổng thể và toàn diện