Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam (SCI) thực hiện một dự án 5 năm (2017-2021) mang tên “Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội (TCXH) trong Quản trị quyền trẻ em ở Việt Nam”. Mục tiêu chung của dự án là các TCXH có đủ năng lực và các điều kiện cần thiết để đối thoại một cách có hệ thống và hiệu quả với các cơ quan chính quyền nhằm thu hẹp khoảng cách và giải quyết những vấn đề/tồn tại mà Báo cáo quốc tế về thực hiện Quyền của trẻ em tại Việt Nam đã đề cập.

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) cung cấp dịch vụ tư vấn để thực hiện khảo sát dữ liệu nền và phát triển bộ công cụ Giám sát – Đánh giá – Giải trình – Học hỏi (MEAL) cho dự án này với những mục tiêu sau:

  • Đánh giá được hiện trạng và năng lực của các TCXH, cơ quan Nhà nước và hành động của các bên liên quan trong quản trị Quyền trẻ em và vấn đề được xác định trong báo cáo giám sát Công ước về Quyền trẻ em.
  • Kiến thức, thái độ và thực hành của cha mẹ về hình phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em trong khu vực dự án được xác định.
  • Bộ công cụ MEAL thiết kế dựa trên khung kết quả của dự án nhằm theo dõi tiến độ hoạt động, đo lường những thành tựu (các kết quả và đầu ra) so với các mục tiêu; và nhằm cung cấp các dữ liệu một các đầy đủ cho việc báo cáo dự án.

Thời gian: Tháng Bảy 2018 – Tháng Mười 2018

Các hoạt động đã thực hiện

  • Thiết kế phương pháp và công cụ
  • Tiến hành khảo sát ở ba thành phố Hà Nội, Huế, và Hồ Chí Minh
  • Phát triển bộ công cụ MEAL
  • Cung cấp khóa tập huấn cho nhân viên dự án SCI và đối tác về việc sử dụng bộ công cụ MEAL.