Từ tháng 10/2009 đến tháng 04/2010, CISDOMA tiến hành nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương thuộc dự án Phát triển Lâm nghiệp tại Hòa Bình và Sơn La (KfW7). Đây là hoạt động do tổ chức GIZ tài trợ với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình kinh tế-xã hội và điều kiện sinh kế của 40 xã dự án, qua đó giám sát hiệu của các tác động của dự án và các chương trình sinh kế khác.