Từ năm 2014, Action on Poverty (AOP) thực hiện dự án Xây dựng năng lực thích ứng của và tiếp cận nguồn lực của cộng đồng hướng đến sinh kế bền vững với nguồn gây  vốn từ Chương trình  Đối tác Phi Chính phủ của chính phủ Úc (ANCP).

Mục đích của dự án nhằm nâng cao năng lực cho nông dân nghèo, tổ chức cộng đồng, hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực trao quyền kinh tế và nâng cao khả năng tiếp cận của nông dân nghèo tới thông tin, dịch vụ công, cơ hội việc làm, dịch vụ tài chính và thị trường.

CISDOMA cung cấp đánh giá giữa kì (MTR) cho dự án này.

 Thời gian:

Từ tháng 4 /2018 đến tháng 6/2018

Mục đích:

Đánh giá tiến trình, kết quả, thành tựu và bài học thực tiễn của dự án cho đến hiện tại và đảm bảo dự án được điều chỉnh nếu cần thiết nhằm tối đa hoá tác động và tăng cường tính bền vững của dự án.

 Dịch vụ của CISDOMA:

  • Giảm sát quản lý hoạt động khảo sát
  • Thiết kế khung đánh giá giữa kì để đo lường kết quả so với mục tiêu dự án. Phân tích các báo cáo tiến độ, báo cáo đánh giá và công cụ; thiết kế bảng hỏi
  • Thực hiện khảo sát tại Hoà Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng.
  • Trình bày kết quả tại hội thảo cho các đối tác địa phương.
  • Phân tích số liệu, phác thảo và hoàn thiện báo cáo MTR.